Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Даниела Шурбанова. БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ РАЗГОВОРНИК ЗА САЩ
Разговорниците "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания на българина, пътуващ в чужбина, и помагат за социално-културното му адаптиране в чуждата ст­рана.
 
Настоящият БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ РАЗГОВОРНИК е практическо помагало, предназначено за българи, които възнамеря­ват да посетят САЩ. Съставен е с оглед на американската дей­ствителност и разбиващите се връзки между България и САЩ. При съставянето на разговорника сме се съобразявали с факта, че много наши сънародници ще останат и за по-дълъг период от време, ще бъдат със семействата си там.
 
В разговорника са застъпени много области на живота с най-необходимите всекидневни изрази, като повечето от тях са въпро­си, тъй като е естествено множество ситуации да бъдат необича­йни за българите. Включили сме и необходимите думи от тези категории, с които могат да се съставят изречения по вече показа­ните образци въпроси и отговори. Някои от темите са по-специа­лизирани и в тях се интерпретират въпроси, свързани с установя­ване на бизнес-контакти, продължаване на образованието, социал­ното осигуряване, проблеми на религията и пр. Разбира се, не е възможно да се изчерпят всички думи, изрази, въпроси и отговори, както и темите, по които би се разговаряло. Но сме убедени, че онзи, който притежава нашия разговорник, ще получи задължителния минимум от американския английски, основни понятия за американ­ската действителност, ситуации и поведението в тях, известни познания за културата, историята, политиката, държавата и нейните институции, американския начин на живот и всичко останало, което и да го направи по-малко чужденец в страната на демокра­цията.
 
Разговорникът е предназначен за българи, които имат поне еле­ментарни познания по английски език. Страниците на разговорника са разделени на три колонки: в първата е българският текст, във втората преводът на английски език, а в третата – транскрипцията на английския текст. В транскрипцията са използувани международните фонетични знаци, с които са запознати всички, занима­вали се с английски език и у нас. Транскрипцията на изреченията и думите са дадени, както биха ги произнесли и написали американците. Думите са също от амери­канската лексика. В случаите, когато има варианти, сме приели този, който е общ и за британския английски. Но сме се съобразили и с факта, че много често една и съща дума не носи същия смисъл в САЩ и във Великобритания, или че за един и същ предмет в двете страни се използуват различни думи.
 
© 2022 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола