Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Валентина Бояджиева. БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИ РАЗГОВОРНИК
Разговорниците "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания на българина, пътуващ в чужбина, и помагат за социално-културното му адаптиране в чуждата ст­рана.
 
Настоящият българско-френски разговорник ще ви предложи думи и из­рази, които ще са ви необходими не само когато пътувате, пазарувате или разглеждате забележителностите на Франция, но и когато искате да устано­вите делови контакти, да си определите среща, да продължите образовани­ето си, да получите административна информация.
 
Надяваме се, че в разговорника ще откриете почти всичко, което ви ин­тересува и че то ще бъде лесно за намиране. Разбира се, не е възможно да се изчерпят всички думи, изрази, въпроси и отговори, както и темите, по които бихте искали да разговаряте. Убедени сме обаче, че нашият разго­ворник ще ви даде една обща представа за френската действителност.
 
Разговорникът съдържа нещо повече от въпросите, които бихте искали да зададете и отговорите, които очаквате да получите. За всеки българин, имащ елементарни познания по френски език, предлагаме лексика, с която би могъл да състави и свои собствени изречения, различни от дадените в него. А на онези, които сега за първи път се запознават с френския език, той предлага кратки фонетични обяснения за особеностите в произношени­ето на някои френски букви и основните граматични правила.
 
Разговорникът ще ви помогне да овладеете и френското произношение. Страниците му са разделени на три колонки – в първата е българският текст, във втората – преводът на френски език, а в третата – транслитера­ция на френския текст.Като правило, ударението на думите във френски език се поставя на пос­ледната сричка.Надяваме се по този начин да ви помогнем да постигнете правилен изго­вор.
 
Написахме разговорника като се опитахме да си представим вашето пъ­туване и с желанието то да бъде приятно и полезно за вас. Надяваме се, че ще имаме малък принос за контактите ви с Франция и французите.
 
Bon voyage et bonne chance! 
 
© 2022 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола